Добре дошли !

 

       - Проектиране, доставка и монтаж на газопроводи (разпределителни, площадкови и вътрешно цехови);

       - Проектиране, доставка и монтаж на газови стопанства за Пропан - Бутан и компресиран метан;

       - Проектиране, доставка и монтаж на регулиращи и замерващи съоръжения

       - Проектиране и изграждане на промишлена газификация на котелни и др.

       - Проектиране, доставка и монтаж -сградни и битови газопроводни инсталации;

       - Проектиране, доставка и монтаж на котелни и отоплителни инсталации;

       - Проектиране, доставка и монтаж на слънчеви колектори за производство на санитарна топла вода;

       - Проектиране, доставка и изграждане на съоръжения за пара , топла вода и нестандартно оборудване работещо на газ;

       - Проектиране, доставка и монтаж на централни климатични и вентилационни системи;

       - Проектиране, доставка и монтаж на термопомпи (вода – вода ; въздух – вода);

       - Доставка на КПГ (компресиран природен газ);

       - Осигуряваме поддържането, ремонта и преустройството на газопроводите и газовите съоръжени и на промишлените газови
                инсталации и газовите уреди от лица, които са получели разрешение по чл. 36 ЗТИП за извършване на такава дейност.